ایران از کشورهای تحت تاثیرات جدی پیامدهای تغییر اقلیم در سال ۲۰۲۲

رییس سازمان هواشناسی کشور گفت: روند تغییرات پارامترهای جوی دنیا در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که غرب آسیا و ایران یکی از مناطق شاخص از نظر افزایش دما و روزهای گرم، افزایش خشکسالی و کاهش بارش در دنیا بوده است.  ... “ایران از کشورهای تحت تاثیرات جدی پیامدهای تغییر اقلیم در سال ۲۰۲۲”

Continue Reading ←