هشدار نارنجی برای آب‌ها و سواحل جنوب؛ اجتناب از تردد شناورهای سبک و منع فعالیتهای تفریحی

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی دریایی از وزش باد به نسبت شدید تا شدید و افزایش ارتفاع موج خبر داد.  ... “هشدار نارنجی برای آب‌ها و سواحل جنوب؛ اجتناب از تردد شناورهای سبک و منع فعالیتهای تفریحی”

Continue Reading ←