سیزده بدر و همه روز؛ روز مراقبت از طبیعت

 یادداشتی که در سال‌های پیش نیز داشته ایم:

می توانیم این چند روز تعطیلی آخر سال، به ویژه سیزده بدر را  به فرصتی برای گفتگو در زمینه‌ی محیط زیست؛ با خانواده، اطرافیان، و غریبه‌هایی که در جاده‌ها و باغ‌ها و بوستان‌ها می‌بینیم بدل کنیم.

 * در مورد مشکلات زیست‌محیطی با آشنا و غریبه گفتگو کنید و به جای کلی‌گویی یا فخر فروشی یا اظهار نا امیدی، راه‌های ساده‌ی در دسترس ارایه دهید.

 * در هر محیط خارج از خانه که می‌نشینید، اطراف خود را به شعاع ده متر از زباله‌ها تمیز کند و این کار را به دیگران هم توصیه کنید.

 * در جایی که می‌نشینید، پوشش گیاهی را لگدمال و خراب نکنید.

 * به همه بگویید که آتش روشن کردن در طبیعت کاری است زیانمند، و نالازم.

 * پلاستیک‌ها، شیشه، بطری‌های نوشابه، و قوطی‌های کنسروی را با خودتان به شهر (ترجیحا شهرهای بزرگ) بیاورید؛ قرار دادن آن‌ها در سطل‌های زباله‌ی بین شهری  می‌تواند به معنای رها کردن آن‌ها درطبیعت همان نزدیکی‌ها باشد! زیرا محل دفن زباله‌های بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، دره‌ها و دشت‌های همان نزدیک است، و بازیافت کنندگان هم معمولا در نقاط دور از شهرهای بزرگ فعالیت ندارند.