روز طبیعت . همکاری در حفاظت از جنگل با شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت

برحسب آخرین ارزیابی کمی کیفی جنگل های شمال، تعداد 295647000 اصله درخت در جنگل های شمال رویش دارند. در وضعیتی که بعضی از افراد بواسطه بعضی حساسیت ها  می گویند، جنگل های شمال در فرایند تخریب شدید و زمینخواری قراردارد. نتیجه ارزیابی های داخلی و خارجی نشان می دهد روند کاهش کمی جنگل از دهه 70 کنترل شد و احیای جنگل های شمال نتیجه داد و روند افزایش سطح جنگل به واسطه عملیات موفق جنگلکاری محسوس و ملموس شده است.

امروز روز طبیعت است و هر ایرانی قاعدتاً از تعداد کل درختان جنگل های شمال  3.84 اصله درخت سهم در جنگل های شمال دارد و سه استان شمالی با حدود 8 میلیون نفر جمعیت قطعاً در محدوده 2 میلیون نفر مهمان، جمعیت 10 میلیون