همدلی و همزبانی برای رفع مشکلات اساسی مدیریت جنگل

 تحقق اقتصاد مقاومتی به ابزار مناسبی نیاز دارد و مقام معظم رهبری برای هدایت نظام، شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت را لازمه اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی قرار دادند. بی تردید بخش مهمی از بیانات رهبری در مورد دیدگاه رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های درونی کشور و راه های تقویت تولید داخلی و حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک، تقویت فعالیت بنگاه های دانش بنیان، ایجاد نهضت کاهش خام فروشی، تسهیل سرمایه گذاری، کاهش واردات کالاهای مصرفی و مبارزه با قاچاق بسیار دقیق بود.

در کشور خشک تا نیمه خشک