محیط زیست کشور، نیازمند ظرفیت نهاد های مدنی…

 

لزوم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای حل چالش های محیط زیست کشور

معصومه ابتکار:

 سازمان یا دولت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست ایران نیستند.

رییس سازمان محیط زیست کشور استفاده از توان و ظرفیت اجتماعی و نهادهای مدنی برای دستیابی به موفقیت…