تغییر زیستگاه گونه‌ها، پیامد تغییرات جوی

بررسی انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد از 201 گونه پرنده و پستاندار بومی ناحیه قطبیِ شمال غرب آلاسکا 195 گونه به دلیل تغییرات جوی به نوعی فقدان زیستگاه را تجربه کرده‌اند.این مطالعه که نشان دهنده پیامدهای تغییرات جوی مانند گرم شدن زمین بر زیستگاه‌های 162 گونه پرنده و 39 گونه از پستانداران است از جمله بررسی‌هایی است که ارزیابی کرده گرمای جو چه تاثیری می‌تواند برای گونه‌های متنوع پستانداران و پرندگان داشته باشد.

وضعیت جو در قطب شمال نسبت به مناطق معتدل عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر با سرعت بیشتری در حال تغییر است و قطب شمال را به سیستم هشداردهی اولیه‌ای برای دیگر بخش‌های قاره تبدیل می‌کند.

در این مطالعه کارشناسان به بررسی تاثیر افزایش دما و محرک‌های مرتبط با آن روی اکوسیستم و زیستگاه‌های مختلفِ حیات وحش پرداختند. در این تحقیق مشخص شد بیش از 52 درصد از 201 گونه پرنده و پستاندار توسعه زیستگاه را تجربه کرده، 45 درصد با کاهش وسعت زیستگاه روبرو بوده‌اند و 3 درصد نیز شاهد هیچ تغییر وسعتی در زیستگاه‌هایشان نبوده‌اند.

گونه‌هایی که زیستگاه‌هایشان توسعه یافته در جنگل‌ها و روی درخت‌های بلند زندگی می‌کنند در حالی که گونه‌هایی که زیستگاه‌هایشان کاهش یافته بیشتر در درختچه‌های کوتاه و در علفزارها ساکن هستند.ه گزارش ساینس دیلی، همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسبت قابل توجهی از گونه‌های پستانداران در مقایسه با گونه‌های پرندگان زیستگاه‌های خود را از دست می‌دهند.منبع