این روزها دریاچه ارومیه…

دریاچه ارومیه به برکت بارش های اخیر و بازگشایی آب برخی از سدهای اطراف جان دوباره ای گرفته است…منبع

عکسهای بیشتر