مصوبه برقراری فوق‌العاده ویژه بند 10 ماده 68 ق.م.خ.ک ملغی الاثر شد

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌138091/ت50000 ﻫ مورخ15بهمن1393 دررابطه با«برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور» ملغی الاثر شد. منحصر کردن فوق‌العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری[1] در موارد خاص به فوق العاده ویژه در ستاد وزارتخانه ها سبب مغایرت با قانون شد، فوق العاده خاص وصف خاص عواملی چون بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار بوده است و برای 25 % ازمشاغل هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است و وصف عام نیست و همه مشاغل شامل نمی شود.    

در هر حال برخی از افراد بازنشسته