نشست همگانی انجمن – دیواره‌نوردی در آلپ‌ها، گزارش حمید شفقی و حسن گرامی

شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

آمفی‌تئاتر سرای محله‌ی باغ فیض – ستاری شمالی نرسیده به پل همت، باغ فیض، بلوار خلیل آبادی جنب پارک