ادامه اجرای طرح های جنگلداری برای جلوگیری از حادثه حریق جنگل ضروری است

تداوم اجرای طرح های جنگلداری و به روز کردن اطلاعات مربوط به اجرای طرح ها برای جلوگیری از حریق در جنگل ضروری است.

در باره آتش سوزی های اخیر در جنگل های شمال باید به این نکته اشاره کرد، که در جنگل مثلث حریق باید مدیریت شود. در اضلاع مثلث اکسیژن – حرارت – مواد قابل اشتعال قرار می گیرند. مثلث حریق با محوریت کاهش مواد قابل اشتعال در جنگل مدیریت می شود. چون کنترل دو حرارت و اکسیژن خارج از اراده و توان انسان است.

مواد قابل اشتعال با درجه حساسیت مختلف در جنگل وجود دارد. کنترل خطر بروز حریق  متفاوت از کنترل حریق حادث شده است.

برای کنترل خطر عموما تمهیدات پیشگیرانه لحاظ می شود. در تمهیدات پیشگیرانه اقدامات اثر گذار بهداشت جنگل به اجرا گذاشت می شود، به نحو یکه