آشوراده، آزمونی برای آقای روحانی و خانم ابتکار

یادداشت مرا با این عنوان می توانید در خبر آنلاین بخوانید.