دشت های بی آب همدان

آبخوان‌های استان همدان به علت برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی دچار مشکل حاد شده به طوریکه ایجاد فروچاله‌ها، نشست زمین، کاهش کیفیت آب، پایین رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش تراکم زمین و کاهش نفوذ پذیری آب در زمین، افزایش هزینه برداشت از زمین و کاهش مقدار آب زیرزمینی از پیامدهای آن به شمار می آید.

گزارش تصویری از خبرگزاری ایسنا