تفاهم نامه و چارچوب یک مفاهمه پایدار برای مشارکت و مدیریت یکپارچه

نشست رئیس و معاونین و مدیران سازمان با استاندران فرصت مغتنمی است تا در چارچوب سیاست های حوزه اقتصاد مقاومتی و تمهیدات دولت تدبیر و امید اقدامات نمایانی برای بهبود مستمر محیط کسب و کار و ساماندهی مشاغل خانگی معمول گردد. تفاهم نامه عبارت بسیار پردامنه و نافذ در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح مختلف است. بنابراین آنچه که در تفاهم نامه درج می کنیم، باید منبعث از تکالیف قانونی دستگاه و مأموریت های ذاتی ما باشد.

چه خوب است با توجه به تأملی که در راستای تهیه برنامه راهبردی در زیر بخش های مختلف منابع طبیعی داشتیم متمرکز شویم. تغییر سیاست اجرایی در لابلای تصمیمات ما نمایان و برجسته شده است. سیاست مشارکتی مبتنی بر توانمند سازی جوامع محلی