ریزگردهای زاینده رود

ریزگردهای برخاسته از بستر زاینده رود. حاوی ازت، فسفر و دیگر عناصر به کار رفته در کودهای شیمیایی … تقدیم به شهروندان اصفهانی و همسایگان زاینده رود و گاوخونی!