همسایگان فرودگاه مهرآباد با آلودگی هوا و صدا کنار بیایند!

به این زودی ها قرار نیست فرودگاه مهرآباد از تهران برود و همسایگان آن همچنان باید با آلودگی هوایی و صوتی آن همانند سال های گذشته کنار بیایند.گزارش کامل را اینجا بخوانید.