مسولان بشنوند…

مخاطرات پیش روی زاگرس…

 

در یک دهه اخیر محیط زیست و منابع طبیعی حوزه استان های زاگرس نشین با مخاطرات بسیاری دست به گریبان بوده است؛

ورود ذرات ریز معلق به منطقه و تاثیرات منفی آن بر روی محیط زیست انسانی و همچنین محیط زیست طبیعی به یکی از چالش های اصلی این سرزمین تبدیل شده که خسارات بی شماری را به مردم و طبیعت منطقه تحمیل کرده است.

این در حالی است که به دلیل بی توجهی به…