توسعه مدیریت و لزوم نگرشي نو به توسعه منطقه‌اي و آمايش سرزمين

توسعه مدیریت باید یکی از الزامات درخور توجه برای برنامه ریزان در تدوین برنامه ششم توسعه باشد. مطلبی با عنوان برنامه ششم توسعه و لزوم نگرشي نو به توسعه منطقه‌اي و آمايش سرزمين در سایت معاونت راهبردی جلب توجه کرد و این مطلب را برای کنکاش و مداقه مناسب دیدم و عیناً در این پست اوردم و راجع به آن در فرصت های مناسب می نویسم.

دریافت این پیام خیلی آسان است 75 درصد از پهنه سرزمینی کشور در حدود 25 درصد از جمعیت کشور را در خود جا داده و 75 درصد از جمعیت کشور در 25 درصد از پهنه سرزمینی سکنی دارند و مدیریت سنتی و عرفی در بدترین حالت و شرائط خود نیازمند تحول است تا بتوان منابع طبیعی تحت تهدیدات مختلف را حفاظت نمود و بی تردید اگر در تحول و توسعه ناکامی ها ادامه یابد امنیت بستر حیات با بلایای مختلف رو به رو خواهد شد.