مشارکت در تدوین قانون سازمان های مردم نهاد

تالار گفتگوی مرکز پژوهش های مجلس به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات سازمان ها، کارشناسان و صاحبنظران در تدوین قانون سازمان های مردم نهاد طراحی شده است. شما می توانید با ورود به آدرس زیر در تدوین قانون سازمان های مردم نهاد مشارکت و همکاری نمایید.

تالار گفتگو تدوین قانون سازمان های مردم نهاد