درباره ي سيستم مديريت اطلاعات آزمايشگاهي(LIMS )

آزمایشگاههای سراسر دنیا بنا به نوع فعالیت و موارد موردنیاز، اقدام به مدیریت اطلاعات  خود می نمایند. سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی(LIMS) به عنوان سیستم اطلاعات آزمایشگاه (LIS) یا سیستم مدیریت آزمایشگاه (LMS) می باشد که مبتنی بر یک نرم افزاراست. این سیستم دستاوردی جدید در زمینه اتوماسیون آزمایشگاه بر اساس نیاز روز واحدهای مدرن بوده و قابلیت لینک به تمامی دستگاههای آزمایشگاهی را دارد.
به عبارتی این سیستم مدیریتی  یک نرم افزار رایانه ای است که در آزمایشگاه ها برای مدیریت نمونه ها، کاربران آزمایشگاه، تجهیزات، استاندارد ها، ذخیره و الکترونیکی سازی اطلاعات آزمایشگاه ها، صدور فاکتور، تهیه قالب های گزارش و اتوماسیون مسیر انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است شرایط آزمایشگاههای مدرن به سرعت در حال تحول است و نیازهای هر آزمایشگاهی متفاوت می باشد لذا تعریف LIMS در نهایت بستگی به تفسیر افراد یا گروه های مختلف دارد.

سيستم مديريت اطلاعات آزمايشگاهي