سنجش میزان آلودگی اطراف فرودگاهها با زنبور عسل!

ده ها هزار زنبور عسل در فرودگاه شرکت هواپیماسازی ایرباس در هامبورگ، با جمع آوری شهد گیاهان اطلاعاتی در مورد میزان آلودگی در طبیعت اطراف بدست می دهند. به گزارش گروه علمی ایرنا از یورو نیوز،زمینی بایر به مساحت 12 کیلومتر مربع در انتهای باند فرودگاه خانه این زنبورهاست. با این زنبورها می توان میزان آلودگی ای را که هواپیمای ایرباس تولید می کند، اندازه گیری کرد.

زنبورها شهد گیاهان را جمع می کنند و به این ترتیب اطلاعاتی زیست شناختیِ در باره وجود رسوبات فلزی و شیمیایی در محیط اطراف فراهم می کنند. دراین فرآیند موسوم به « بیومانیتورینگ» یا «پایش زیستی» مقدار مواد شیمیایی موجود در عسل کندوی زنبورها در آزمایشگاه محلی مستقلی اندازه گیری می شود.

به نظر می رسد صدای هواپیمایی که برای پرواز آزمایشی از روی باند بلند می شود، بر فعالیت زنبورها درون این جعبه های سبز در کنار باند تأثیر نمی گذارد. فلکر هاز رئیس امور مربوط به محیط زیست از شرکت ایرباس می گوید:محیط زیست در کار ما اهمیت زیادی دارد و این زنبورها نقش مهمی در اندازه گیری تأثیر کار ما بر طبیعت اطراف دارند.به گفته یک زنبوردار، نتایجی که تاکنون از آزمایشهای به دست آمده است امیدوار کننده است. وی می گوید:این نتایج خیلی رضایتبخش است و واقعا بخت با ما یار بوده است. زیرا تک تک نتایج نشان می دهند که میزان آلودگی، کمتر از مقداری است که برای مواد غذایی تعیین و تصویب شده است.

در مجموع، ده ها هزار زنبور دراین منطقه سالانه بیش از 160 کیلوگرم عسل می سازند. این عسل ها به مشتری ها، شرکت های تأمین کننده مواد مورد نیاز هواپیماهای ایرباس و کارکنان ایرباس هدیه داده می شود.