آلودگی نفتی پلدختر و تخریب محیط زیست!

سالهاست که موضوع آلودگی نفتی در جنوب استان لرستان اسباب دردسر برای محیط زیست و جوامع محلی شده است؛تصاویر زیر از طریق خبرگزاری مهر منتشر شده و می توان گفت تنها بخشی از آسیب های تحمیل شده به محیط زیست منطقه پلدختر می باشد….