معرفی کتاب : زیست بوم و پایان پست مدرنیته

نام کتاب : زیست
بوم و پایان پست مدرنیته

نویسنده: جورج مایرسون

ترجمه : محمدرضا
ربیعیان

ویراستار : روزبه
صدرآرا

چاپ اول : بهار
1386

نشر چشمه

«زیست بوم را اغلب
اعلام پایان مدرنیته دانسته اند- واپسین ناکامی خودباوری مدرن، تسویه حساب های
طبیعت بهره برداری شده و جامعه ی بهره کش. زیست بوم فجایع برخاسته از تندروی ها و
محدودیت های جهان مدرن را افشا می کند: آلودگی ناشی از دو قرن صنعت گرایی ، اضافه
جمعیت مورد حمایت پیشرفت های فناورانه و پیشبرد روزافزون شان، و ویروس ها و باکتری
های نوساخته ی علم پزشکی که قرار بود نابود شوند . در این میان «درس» زیست بومی
دیگر این است که دامداری مکانیکی دست آخر بر رابطه ی ما با هر آن چه از نواحی
روستایی برجا می ماند تاثیر منفی گذاشته است: با شیوع جنون گاوی، تب برفکی و مخزن
ویروسها.

این زیست بوم
هولناک به وجود می آید تا چکیده ی پیام نظریه پست مدرن را تایید کند : پایان
مدرنیته ، به تعبیر مشهور جانی واتیمو. بر آمدن زیست بوم به نظر می رسد موید تشخیص
پست مدرنیست ها، به ویژه ژان فرانسوا لیوتار باشد که (بر مبنای آن) مدرنیته مرحله
ی گذرای خودباوری مفرط خود ویرانگر بود. چندین نظریه پست مدرن وجود دارد اما همه
در این دیدگاه سهیم اند که عقل باوری محدود، ایمان ساده دلانه به پیشرفت و عقل-فن
غربی در حکم راه رستگاری بشر، فرهنگ مدرن را آلوده کرده است.

این کتاب یک
رویارویی میان زیست بوم و اندیشه پست مدرن تریتیب می دهد، یک رویارویی که این فرض
را به چالش می کشد که این دو با هم بر سرنوشت مدرنیته مهر و موم می زنند. دید زیست
بومی با همه خبرهای مصیبت بارش، به لحظه مدرن سازی – یک جهش مدرن دیگر به سوی آینده- تعلق دارد. زیست بوم برخی از قضایای پست
مدرنیسم را باطل می کند و به روش های تازه مسائل مدرنیته را از سر می گیرد.

زیست بوم درباره ی
جهان مدرن داستانی تازه می گوید، داستانی که بینش ما را از علم، فناوری و پیشرفت
دگرگون می کند. اما این بصیرت تازه، این روشنگری زیست بومی به تعبیر اولریش بک
سراسر مدرن است. تعریف کردن زیست بوم به مثابه ی امری پست مدرن نپرداختن به رابطه
ی پیچیده ی زیس بوم و دید مدرن است رابطه ای که به نحوی فزاینده آینده ی جامعه ما
را شکل می دهد.»

مطلب بالا بخشی از
مقدمه کتاب زیست بوم و پایان پست مدرنیته است این کتاب از مجموعه کتاب های فلسفی
است که توسط نشر چشمه منتشر شده است . مواجهات پست مدرن عنوان مجموعه
ای از کتاب های علمی و نظری و ویراسته ی ریچارد آپیگنانسی است که وسعت دامنه ی آن مباحثی چون نشانه شناسی، نقد
فرهنگی، انسان شناسی، فیزیک، روان کاوی، اکولوژی و … را دربرمی گیرد. این
مجموعه، خواننده را با چالش های پست مدرن روبرو می کند که دوره ی کلاسیک و دوره ی مدرن بر آن وارد می آورند. این مجموعه به دلایلی
از قبیل ادبیات انتقادی بدیع آن ها، ارائه ی دورنمای تاریخی روش شناسی مؤلف، تمرکز بر
مطالعات بین رشته ای برای غنای اثر، ایجاز و اختصار در کلام و تلاش برای ایجاد تفکر
انتقادی و … . از بین کتاب های این مجموعه، «توماس کوهن و جنگ های علم« نوشته ی
ضیاءالدین سردار، انیشتن و تولد دانش کلان نوشته پیترکلر، داروین و بنیادگرایی مسیحی نوشته
مریل وین دیویس ، توماس سیبوک و نوشته های حیات نوشته سوزان پترلی و کتاب زیست بوم
و پایان پست مدرنیته نوشته جرج مایرسون را می توان نام برد.