مدیریت اثر گذار در منابع طبیعی

دامنه بحث کنورسیون در مدیریت منابع طبیعی را باید بیشتر باز کرد و از چگونگی اقدام بیشتر از قبل گفت و یا نوشت و یا از تجربه های دیگران شنید !

در مدیریت اثر گذار باید یک بسته اجرایی ارائه شود و بی تردید بسته اجرایی در قالب مدیریت یکپارچه به همه نوع فعالیت های در بخش و فرا بخش توجه خواهد داشت.

باید از سایر ظرفیت های اکولوژیک استفاده کرد و فرصت ها باید در همه ظرفیت ها توزیع شوند. بر اساس قانون افزایش بهره وری تکالیف سنگینی وجود دارد و تولید خدمت بر مبنای عملکرد بر اساس قانون خدمات کشوری مستلزم  استفاده مناسب از عوامل تولید است و  از طرف دیگر استفاده از مواد و نهاده ها  برای تحقق هدف های اثر بخشی ، محتاج وجود نیرو های کارامد است تا با کارایی

 

 

 

 

 

فرصتی برای شنیدن پیام مخاطب در نظر گرفت

Posted in: دسته‌بندی نشده