کنورسیون در مدیریت منابع طبیعی

مدیریت منابع طبیعی علاوه بر عدم قطعیت قانونی در منابع ملی شده مخصوصاً جنگل با سه مشکل اساسی تعارض مدیریت اشخاص متعدد در اراضی زراعی محاط جنگل- شخم و شیار غیر فنی و بهره برداری سنتی از اراضی شیبدار و فرسایش ناشی ازآن – تغییرکاربری و ساخت و ساز غیر مجاز و بهره برداری نامتوازن مواجه است.

مدیریت منابع طبیعی مخصوصاْ در دو دهه اخیر تحت فرایند ناشی از تعارض مختلف، یک مدیریت متأثر محسوب می شود و هیچگاه قادر به ارتقا و بهبود معیار ها و شاخص های حفاظت پایدار  نخواهد بود و مدیریت اثر گذار نخواهد داشت. در این صورت  پیوسته با تنزل کمیت و کیفیت  در انواع منابع مواجه است و زراعت و صنعت

Posted in: دسته‌بندی نشده