نخستین صعود ایرانی ترانگو!

برج "بی نام" ترانگو، چه در عکس ها و چه در چشم انداز یخچال بالتورو، با چنان هیبتی به چشم می آید که هیچ سنگ نورد متوسطی نمی تواند فکر صعود آن را به سر راه دهد!  فقط باید "عالی" بود تا بتوان بر این ستون گرانیتی صدها متری دست زد... و گروه ایرانی که امسال به ترانگو رفت و امروز خبر صعود پیروزمندانه اش را دریافت کردیم، به راستی گروهی عالی و خوب تمرین کرده بود.

بچه ها! خسته نباشید، و دست تان درد نکند! چشم به راه بازگشت تان هستیم... .

خبرها و عکس های مربوط به این تلاش جانانه را  که نقطه ی عطفی در کوه نوردی ایران به شمار می رود، در تارنگار ترانگو ببینید.