بیابان زایی در زاگرس، موضوع سی و هشتمین گفت و گوی داغ سبز


 به پیشنهاد محسن تیزهوش عزیز، این هفته در مورد تغییرات اقلیمی زاگرس و روند بیابان زایی در این منطقه از کشور به گفت  وگو خواهیم نشست. مهندس محمد درویش، من و دکتر ابراهیم عزیزخانی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در استودیو حضور خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
ضمنا پیامک برنامه دوباره فعال شده است: 300001386