طالقانِ زیبا را دریابیم

منطقه طالقان با زیبایی های چشمگیر خدادادی هنوز بکر و زیباست . هنوزآزمندی های انسانِ خودخواهِ امروزی نفس هایش را به شماره نینداخته ،هنوز سالم و سرپاست ، هنوز ردپای توسعه یافتگی به زعم توسعه خواهان بر پیکر این منطقه ی بهشتی نقش نبسته ، گرچه به سرعت عرصه ساخت و ساز بساز و بفروش ها شده ، گرچه احداث شهرک صنعتی از جمله آمال و مطالبات مسئولین منطقه است تا طبیعت زیبای طالقان را در رویای اشتغال و پیشرفت به حراج بفروشند و آلودگی های محیط زیستِ منابع سرشارطبیعی منطقه را خریدار شوند .

طالقانِ زیبا را دریابیم ، پیش از آنکه تخریب شتابناک ، ساخت و سازهای ناهمگون و آلودگی های رو به تزاید چهره ی منطقه را برای همیشه دیگرگون سازد ، پیش از آنکه چشمان ما به جای مشاهده زیبایی های طالقان زباله ها و فاضلاب ها را نظاره گر باشد.

همیشه برای نجات سرمایه های محیط زیست کشورعزیزمان دیر رسیدیم ، پیش ازآنکه دیر شود طالقانِ را دریابیم .  

 

 

 

یکی از مشکلات جدی منطقه ی طالقان با توجه به کثرت گردشگران مدیریت نامناسب پسماندهای منطقه است. درحال حاضر پسماندها در مسیر جاده روستایی ورکش به صورت غیراصولی دپو می گردد.  

 

  

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: