دانلود برنامه ی "ادغام"

چهل و ششمین گفت و گوی داغ سبز با حضور مهندس محمد درویش و دکتر مهدی فرحپور رییس انجمن علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، در مورد آسیب شناسی "ادغام بخش تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی با جهاد استانها" را از ستون سمت چپ صفحه ی زیر دانلود نمایید.

برنامه ی شماره 46: ادغام