آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران-5

فصل پنجم – نظارت

                                                                                                                                                                           

ماده 64 –
در اجرای تعهدات و تكالیف
دارندگان پروانه عملیات ، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آیین نامه
اجرایی آن همچنین دستور العمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود.
امر نظارت بر عملیات معدنی شامل كلیه امور نظارتی است كه منجر به سلامت و بهداشت و
ایمنی كاركنان و كارگران معدن ، رعایت طرح و مصوب ، انجام تعهدات دارنده پروانه
عملیات ، كنترل عملكرد مسئول فنی عملیات ، حفظ و صیانت ذخایر معدنی ، بهره برداری
بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی كه موجب حسن اجرای قانون معادن و این آیین نامه
و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.

    تبصره : شاخص های نظارت
توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزهای جهت رعایت به متقاضیان تحویل می
شود.

ماده 65 – عملیات
معدنی باید تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی و حفاظت در معادن انجام گیرد. تشخیص
موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

    تبصره : ضوابط و حدود
صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه
مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسئولین ایمنی و حفاظت از طریق وزارت كار و
امور اجتماعی با هماهنگی با وزارت معادن و فلزات انتخاب می شوند.

 

ماده 66 – مسئول فنی
عملیات كسی است كه اداره كلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه
عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفی می شود.

    تبصره : در مواردی كه
دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت فنی معدن را داشته باشد ،
می تواند مسئولیت فنی معدن را به عهده گیرد.

 

ماده 67 –
دارنده پروانه عملیات یا
نماینده او و یا مسئول فنی علمیات مكلف است در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را
به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جریان حادثه قرار
دهد.

ماده 68 – به استناد بند (3) آیین نامه های حفاظت و بهداشت كار كلیه
معادنی كه بیش از (25) نفر كارگر داشته باشند ، عملیات باید تحت نظر یك نفر مسئول
حفاظت و ایمنی صلاحیت دار انجام گیرد و در معادنی كه كمتراز (25) نفر كارگر دارند
این مسئولیت به عهده سرپرست معدن و یا مسئول فنی معدن می باشد . در هر حال وجود
مسئول حفاظت و ایمنی و یا مسئول فنی معدن رافع مسئولیت های قانونی دارنده پروانه
عملیات نخواهد بود.

    تبصره : مسئولین فنی كه
صلاحیت آنها از طرف وزارت كار و امور اجتماعی تائید شود می توانند همزمان مسئولیت
ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

 

ماده 69 –
وزارت معادن و فلزات به
منظور نظارت و كنترل عملیات معدنی كشور از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت
به عنوان مهندس ناظر استفاده می نماید.

ماده 70 –
دارندگان پروانه عملیات
معدنی مكلفند مدارك لازم را برابر دستور العمل های صادره در سر معدن نگهداری و برای
ارایه به مهندس ناظر معدن و یا به كارشناسان و نمایندگان وزارت معادن و فلزات به
هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته باشند.

    تبصره : مهندسین ناظر
معادن و كارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن و فلزات می توانند از قسمت های مختلف
معدن و تاسیسات آن بازدید نمایند و دارنده پروانه عملیات یا نماینده وی موظف به
همكاری با آنها است.

 

ماده 71 – اصول فنی
معدنكاری مجموعه اطلاعات ، ضوابط و دستور العمل هایی است كه برای انجام عملیات
معدنی اعم از اكتشاف ، تهیه و تجهیز، استخراج و كانه آرایی بكار می رود و می باید
توسط وزارت معادن و فلزات تدوین و ابلاغ گردد.

    تبصره : آن دسته از
دارندگان پروانه عملیات كه درصدد انطباق فعالیت های خود ، با اصول فنی معدنكاری و
یا استانداردهای بین المللی می باشند . مورد حمایت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند
گرفت.

 

ماده 72 – استخراج سنگ های تزئینی
باید به صورت روش های فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد
ناریه ممنوع می باشد ، مگر در موارد خاص و یا تایید وزارت معادن و فلزات .

ماده 73 – درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف
دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط ، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط
این آیین نامه طبق ماده (20) قانون معادن با وی عمل می شود.

ماده 74 – در
اجرای این آیین نامه بر حسب مورد دستور العمل های لازم توسط وزارت معادن و فلزات
تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده 75 – با تصویب این آیین نامه ، آیین نامه های
قبلی مربوط به معادن و اصلاحات بعدی آنها و نیز سایر آیین نامه های مربوط در قسمت
مغایر لغو می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 23/12/1377 به تایید مقام محترم ریاست
جمهوری رسیده است.