آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران-5

فصل پنجم - نظارت

                                                                                                                                                                           

ماده 64 - در اجرای تعهدات و تكالیف دارندگان پروانه عملیات ، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن همچنین دستور العمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل كلیه امور نظارتی است كه منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی كاركنان و كارگران معدن ، رعایت طرح و مصوب ، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات ، كنترل عملكرد مسئول فنی عملیات ، حفظ و صیانت ذخایر معدنی ، بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی كه موجب حسن اجرای قانون معادن و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.

    تبصره : شاخص های نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزهای جهت رعایت به متقاضیان تحویل می شود.ماده 65 - عملیات معدنی باید تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی و حفاظت در معادن انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

    تبصره : ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسئولین ایمنی و حفاظت از طریق وزارت كار و امور اجتماعی با هماهنگی با وزارت معادن و فلزات انتخاب می شوند.

 

ماده 66 - مسئول فنی عملیات كسی است كه اداره كلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفی می شود.

    تبصره : در مواردی كه دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت فنی معدن را داشته باشد ، می تواند مسئولیت فنی معدن را به عهده گیرد.

 

ماده 67 - دارنده پروانه عملیات یا نماینده او و یا مسئول فنی علمیات مكلف است در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جریان حادثه قرار دهد.

ماده 68 - به استناد بند (3) آیین نامه های حفاظت و بهداشت كار كلیه معادنی كه بیش از (25) نفر كارگر داشته باشند ، عملیات باید تحت نظر یك نفر مسئول حفاظت و ایمنی صلاحیت دار انجام گیرد و در معادنی كه كمتراز (25) نفر كارگر دارند این مسئولیت به عهده سرپرست معدن و یا مسئول فنی معدن می باشد . در هر حال وجود مسئول حفاظت و ایمنی و یا مسئول فنی معدن رافع مسئولیت های قانونی دارنده پروانه عملیات نخواهد بود.

    تبصره : مسئولین فنی كه صلاحیت آنها از طرف وزارت كار و امور اجتماعی تائید شود می توانند همزمان مسئولیت ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

 

ماده 69 - وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و كنترل عملیات معدنی كشور از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت به عنوان مهندس ناظر استفاده می نماید.

ماده 70 - دارندگان پروانه عملیات معدنی مكلفند مدارك لازم را برابر دستور العمل های صادره در سر معدن نگهداری و برای ارایه به مهندس ناظر معدن و یا به كارشناسان و نمایندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته باشند.

    تبصره : مهندسین ناظر معادن و كارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن و فلزات می توانند از قسمت های مختلف معدن و تاسیسات آن بازدید نمایند و دارنده پروانه عملیات یا نماینده وی موظف به همكاری با آنها است.

 

ماده 71 - اصول فنی معدنكاری مجموعه اطلاعات ، ضوابط و دستور العمل هایی است كه برای انجام عملیات معدنی اعم از اكتشاف ، تهیه و تجهیز، استخراج و كانه آرایی بكار می رود و می باید توسط وزارت معادن و فلزات تدوین و ابلاغ گردد.

    تبصره : آن دسته از دارندگان پروانه عملیات كه درصدد انطباق فعالیت های خود ، با اصول فنی معدنكاری و یا استانداردهای بین المللی می باشند . مورد حمایت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

 

ماده 72 - استخراج سنگ های تزئینی باید به صورت روش های فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناریه ممنوع می باشد ، مگر در موارد خاص و یا تایید وزارت معادن و فلزات .

ماده 73 - درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط ، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آیین نامه طبق ماده (20) قانون معادن با وی عمل می شود.

ماده 74 - در اجرای این آیین نامه بر حسب مورد دستور العمل های لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده 75 - با تصویب این آیین نامه ، آیین نامه های قبلی مربوط به معادن و اصلاحات بعدی آنها و نیز سایر آیین نامه های مربوط در قسمت مغایر لغو می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 23/12/1377 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.