خشکسالی در کمین گونه‌های نادر

آثار خشکسالی در حیات وحش یزد
 

خشکسالی در کمین گونه‌های نادر

ایرن: خشکسالی حکایت خسارتهای پایان ناپذیری است که طی سالهای
اخیر نه تنها روستاییان و کشاورزان را در معرض آسیبهای جدی قرار داده بلکه
در عرصه های زیست محیطی نیز در کمین گونه های نادر جانوری نشسته وآنها را
در معرض انقراض قرار داده است….