خشکسالی در کمین گونه‌های نادر

آثار خشکسالی در حیات وحش یزد
 
خشکسالی در کمین گونه‌های نادر
ایرن: خشکسالی حکایت خسارتهای پایان ناپذیری است که طی سالهای اخیر نه تنها روستاییان و کشاورزان را در معرض آسیبهای جدی قرار داده بلکه در عرصه های زیست محیطی نیز در کمین گونه های نادر جانوری نشسته وآنها را در معرض انقراض قرار داده است....