🎄همایش بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط ‌زیست🎄

🎄همایش بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط ‌زیست🎄

عنوان  و  فهرست سخن گویان  اعم از
مسئولین و استادان پرطمطراق و دهان پرکن  بود. به نظر نمی رسید از آن همایش های بهر جهتی باشد… گفته بودیم
دنباله مطلب و
سلسله بحث هاي مباحث روز پارك هاي طبيعي و محيط زيست طبيعي در:
https://www.instagram.com/sharifi4995/

Posted in: دسته‌بندی نشده