نقشه های جدید پایش گردوغبار کشور منتشر شد.

برای دریافت آخرین نقشه های پایش گردوخاک کشور سایت مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی کشور را ملاحظه نمایید.  

نقشه های جدید پایش گردو خاک کشور  

میزان مساحت تحت تاثیرخشکسالی در نقاط مختلف کشور