ماهیت تنفس و توقف بهره برداری جنگل

مدیریت پایدار جنگل ها با رویکرد اقتصادی –  اجتماعی- اکولوژیکی بیان می شود و دستور 21 ملل متحد در 41 فصل متفاوت خود بهره برداری را مجاز و شروط اضافی را غیر قابل قبول دانسته است.

بی تردید اگر توقف بهره برداری به دستور تبدیل و ابلاغ شود. بخش جنگل در اجرای دستور درنگ نخواهد کرد.  اما واقعیت اینست برنامه تنفس اساساً پیشنهاد بخش جنگل نیست، بخش جنگل خواستار تقویت سرمایه گذاری ها در جنگل و بهبود سطح نظارت و ساز وکارهای نظارتی است  و اگر برخی از اشخاص خارج از بخش جنگل، روش ها در جنگلداری و شیوه ها در جنگلشناسی را غیر بومی می دانند، بخش جنگل نیز ورود این طیف را در اظهار نظرها، نظرات غیر بومی می دانند

موضوع بومی بودن اساساً مرتبط با اعمال نظریه های کلاسیک