برای روز جهانی زمین و کودکانی که حق زیستشان نابود می شود…!

روزانه 40 هزار کودک در سراسر کره زمین به دلایلی همچون آب آلوده،غذای آلوده،کمبود مواد اولیه و محیط زیستی آلوده جانشان را از دست می دهند.آلودگی محیط زیست در کنار از بین رفتن امنیت غذایی برای همه ی زیستمندان زمین به یک تنش عمیق تبدیل شده است.

این در حالی است که در سرزمین خودمان،ایران نیز امنیت مواد غذایی به شکل بسیار نگران کننده ای به انواع آلودگی ها دچار شده است،امروز فلزات سنگین در ابعاد بسیار وسیع به سبد غذایی ما ” از لبنیات تا برنج ” افزوده شده اند؛هیولایی که در سکوت و تاریکی،پنهان شده و حیاتمان را به سمت انواع بیماری های خطرناک سوق می دهد…!