چرا سگ کشی؟

دیر زمانی است به این موضوع فکر می کنم که چرا خوی خشونت در بین هموطنان گسترش پیدا کرده. کمی، فقط کمی به رویدادهای گذشته نگاهی کنیم، شواهدی را می یابیم:

* شکنجه و آزار و قتل سه یک مادر و دو توله خرس