درختان بلوط در دام خشکیدگی

در سال های اخیر درختان بوط دچار چالش های زیستی و انسان ساخت فراوانی شده اند که از بین رفتن انها می تواند آسیب جدی به اکوسیستم ارزشمند زاگرس وارد نماید؛

عکسهای بیشتر