مرجان ها‎

این تصاویر زیبا توسط یک عکاس با بهره گیری از تکنیک ماکرو از مرجان های سخت کف اقیانوس گرفته شده است.گاردین.