گفتگو در مورد توسعه شهری ،سفر نوروزی و محیط زیست

درود 16 فروردین 93 برنامه زیست محیطی” بوم بهار” رادیو جوان

 گفتگو با مجید دریکوند در مورد توسع شهری و محیط زیست ( از دقیقه 16)

بوم بهارمجید دریکوند

گفتگو  با حر منصوری عبدالملکی در مورد مردم ،سفر های نورزی و محیط زیست (ازدقیقه اول برنامه)

حر منصوری بوم بهار

را بشونید .