خطر توسعه سریع کشاورزی برای تنوع‌زیستی

استفاده بشر از زمین برای تولیدات کشاورزی، اکوسیستم جهانی را متحمل هزینه کرده‌ اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این آسیب‌ها قابل جبران هستند.پروژه تحقیقاتی انجام گرفته توسط مرکز کنترل حفاظت محیط زیست در برنامه محیط زیست ملل متحد و چند دانشگاه‌های انگلیسی حاکی از آن است که می‌توان خسارت‌های وارد شده به اکوسیستم جهانی بر اثر استفاده بشر از زمین به منظور کشاورزی را جبران کرد.

اطلاعات جمع‌آوری شده از تمامی قاره‌های جهان تصویری کامل از تاثیرات استفاده بشر از زمین‌ را فراهم آورده‌ است. در این بررسی تیم تحقیقاتی به ارزیابیِ تغییرات برجای مانده در تنوع زیستی از سال 1500 تاکنون پرداخته‌اند. در این مطالعه آمده‌ است تا سال 2005 تغییرات ناشی از بهره‌برداری از زمین به کاهش 14 درصدی در میانگین تعداد گونه‌های یافت شده در اکوسیستم زمین‌های محلی در مقایسه با عصر پیش از صنعتی شدن منجر شده‌ که البته بیشترین میزان این کاهش در 100 سال اخیر بوده‌ است.

این تیم تحقیقاتی نتیجه گرفتند در صورتی که تاثیرات بشر و توسعه زمین‌های کشاورزی ادامه پیدا کند خسارت‌های آتی روی تنوع زیستی متمرکز بوده و اکثرا در کشورهایی با اقتصاد ضعیف اتفاق می‌افتد.

کارشناسان معتقدند که آگاهی از تاثیر انسان بر اکوسیستم و افزایش تلفات گونه‌ها روند تصاعدی دارد و ضروری است که این مسیر به شیوه‌های مختلف تغییر کند که اتخاذ سیاست‌هایی برای شیوه‌های صحیح استفاده از زمین با هدف حفظ زیستگاه‌های طبیعی یکی از این موارد است.به گزارش ساینس دیلی، در این بررسی آمده‌ است توسعه سریع کشاورزی به خصوص در کشورهای فقیر و کم‌درآمد موجب وارد شدن خسارت شدید به تنوع زیستی می‌شود.منبع