پیشی گرفتن روسیه و کانادا در از بین بردن جنگل‌های جهان

نتایج بدست آمده در یک بررسی جدید نشان می‌دهد روسیه و کانادا در از بین بردن جنگل‌های جهان در سال 2013 پیش بوده‌اند.بررسی اطلاعات ماهواره‌ای حاکی از آن است نزدیک به 40 درصد از 18 میلیون هکتار از جنگل‌های از بین رفته جهان در سال 2013 در کانادا و روسیه قرار داشته است.این یافته حاکی از آن است بحران از بین رفتن جنگل‌ها در جهان با یک راه‌حل قطعی فاصله دارد؛ در حقیقت این بحران از اوایل سال 2000 تاکنون نزدیک به یک سوم افزایش یافته‌است.

یکی از محققان این مطالعه گفت: اطلاعات بدست آمده با جزئیات نشان می‌دهد چگونه روسیه و کانادا با افزایش قابل توجهی از میزان کاهش پوشش درختی روبرو بوده‌اند که از بین رفتن آن‌ها به افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات جوی کمک می‌کند. همچنین ضرورت دارد اقدامات جدی برای مدیریت جنگل‌ها در روسیه و کانادا برای مقابله با تغییرات جوی بکار گرفته شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مونگابی، به گفته کارشناسان از بین رفتن میزان قابل توجهی از پوشش‌های درختی در جهان حاکی از آن است که باید اقدامات بیشتری در جهت کنترل و فهم عوامل موثر در بروز آتش‌سوزی جنگل‌ها انجام شود.