معرفی کتاب: دستورالعمل ارزیابی های استراتژیک محیط زیست

کتاب: دستورالعمل ارزیابی های استراتژیک محیط زیست( ارزیابی
اثرات طرح ها و برنامه های خاص بر محیط زیست)

تالیف و ترجمه: داریش جرس، امین پاداش، مینا شهیدی شکیب،
پارسا مهدوی متین

ناشر: نواندیشان امین

چاپ اول،  1393

-_a90cf.jpg

هم اکنون علی رغم سپری شدن حدود دو دهه از معرفی و انجام
ارزیابی های اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه های توسعه در کشور، دغدغه و نگرانی
ناشی از اثرات تجمعی پروژه ها در عرصه ایران زمین فزونی یافته است. در این راستا
با بهره گیری از تجارب سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نیز سازمان های
بین المللی ذیربط، استفاده از رهیافت ارزیابی استراتژیک محیط زیست در برنامه ها،
طرح ها و سیاست ها در جریان تحقق توسعه پایدار امری الزامی و اجتناب ناپذیر می
باشد. در این کتاب تلاش شده تا ضمن تحلیل ضرورت مطالعات ارزیابی استراتژیک محیط
زیست و تشریح اهمیت جایگاه آن در تصمیم گیری های کلان در سطوح مختلف، به منظور
پیاده سازی این مهم در کشور، یکی از دستورالعمل های اجرایی تدوین شده تشریح گردد.بر
اساس آنچه که در مقدمه کتاب « دستورالعمل ارزیابی های استراتژیک محیط زیست» بیان
شده است این کتاب در حقیقت گردآوری از مطالب گزارش چارچوب نظام ملی ارزیابی
استراتژیک محیط زیست و نیز ترجمه ای از کتاب
Implementation of SEA Directive دولت ایرلند می باشد.

کتاب « دستورالعمل ارزیابی های استراتژیک محیط زیست» مشتمل
بر نه فصل می باشد و در 144 صفحه تنظیم و توسط موسسه بین المللی مدیریت محیط زیست
نواندیشان امین در سال 1393 منتشر شده است.

مطالعه این کتاب کاربردی و مفید را به کارشناسان و متخصصین
محیط زیست، آمایش سرزمین و مدیریت  و برنامه ریزی شهری توصیه می کنم.