مکاتبه سازمان محیط ریست با وزارت آموزش پرورش

 

پس از پیگیریها در اداره کل مازندران و صدور نامه پیگیری های چند جانبه در سازمان هم جواب داد و معاونت طبیعی سازمان محیط زیست نامه ای را خطاب به معاون پرورش وزارت آموزش فرستاد در مورد استقرار نوروزی در جزیره ارسال کرد .

حر منصوری عبدالملکی

دیده بان میانکاله