روز جهانی تالاب ها در کنار تالاب بین المللی گاوخونی

دهم بهمن ماه، تالاب بین المللی گاوخونی