افشای یک جنایت در باغ وحش ارم تهران: شیرها را زنده زنده در آتش سوزاندند!

ایمان معماریان، دامپزشک باغ وحش ارم در گفتگویی با زیست بوم در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص سوزاندن شیرهای باغ وحش ارم گفته:
” من در آن زمان ایران نبودم اما عکس هایی را که کارشناسان محیط زیست از محل گرفته بودند دیدم که در آن عکس ها به نظر می رسد شیرهای بزرگ را سر بریده اند و شیر های کوچکتر را در آتش سوزاندند.”

وی در پاسخ به اینکه آیا شیرها را بدون داروی بیهوشی سوزانده اند گفته:
“اینکه داروی بیهوشی زده اند یا نه در عکس معلوم نبود اما احتمال اینکه داروی مناسبی استفاده نشده باشد وجود دارد، چرا که اگر دارویی شیرها در آتش نمی ماند اما دارو یا به اندازه کافی و یا مناسب مصرف نشده است چون شیرها کامل بیهوش نبودند.”

این اقدام در سال 89 و در پی شیوع بیماری مشمشه در باغ وحش ارم صورت گرفته است. پیش از این خبرهایی در رسانه ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه 14 شیر باغ وحش ارم را تیرباران کرده اند.
گفتنی است، ایمان معماریان که به عنوان دامپزشک باغ وحش ارم فعالیت می کند از حامیان باغ وحش داری است و در سالهای گذشته سعی کرده با سفر به کشورهای اروپایی گونه های جدیدی را برای نگهداری در باغ وحش ارم خریداری کند. این در حالیست که باغ وحش ارم به قتلگاه گربه سانان تبدیل شده است.

همچنین در ماه های گذشته خبرهایی منتشر شده بود که توله شیرهای باغ وحش ارم به فروش می رسد.
پرویز قندالی مدیر باغ وحش تهران در پاسخ به خبرنگار زیست بوم در این خصوص گفته: در آن زمان مسئولیتی در باغ وحش تهران نداشته ام و پاسخی در این خصوص نمی توانم بدهم!