قوهای تالاب سرخرود

قوهای فریادکش هر ساله در فصل سرد به تالاب سرخرود مازندران مهاجرت می کنند.