عمق فاجعه انقراض گونه ! جنگل سرخداری بدون گونه سرخدار گزارش شده است.

 

هر یک افراد محلی با تأکید به اینکه هیچ درخت سرخداری در جنگل سرخداری وجود ندارد از احداث جاده دفاع کردند. نواز جنگلی هیرکانی در برخی قسمت ها بسیار نازک است. روستای ابر و روستای شیرین آباد در نازک کردن این قسمت از نوار جنگلی به یادگار مانده از دوران سوم زمین شناسی دخالت دارند و آثار تخریب بجا مانده حاکی از بهره برداری سنتی مضاعف و خارج از توان اکولوژیک در این قسمت از ناحیه هیرکانی است.

 آثار عبور دو خط برق فشار قوی و یک خط انتقال گاز و یک راه دسترسی مرتبط با خط انتقال گاز و برق، قلب جنگل ابر را پاره کرد. با مشاهده خاک و دیگر مواد معلق در دو طرف مسیر راه جیپ رو فعلی، عرق شرم بر پیشانی می نشیند. چگونه با گونه های سازگار از سر ناسازگاری