محدودیت ترافیکی سال 2014در کشور فرانسه به دلیل آلودگی هوا

کشور فرانسه که از سوخت و خودروی استاندارد، دسترسی به حمل و نقل عمومی مناسب و صنایع با حداقل آلودگی برخوردار است در ماه مارس سال گذشته به دلیل شرایط پایداری جوی و وارونگی دما و آلودگی هوا  (پارامتر ذرات معلق ده میکرون) تاگزیر شد که به مدت 6 روز محدودیت سنگین ترافیکی را در شهر پاریس به مورد اجرا گذارد. حال چگونه می توان انتظار داشت در کلانشهر تهران حتی با بهبود کیفی سوخت، در فصول سرد سال و پایداری جوی،با توجه به موقعیت توپوگرافی این شهر و محصور شدن آن توسط ارتفاعات در شمال و استقرار صنایع بزرگ کشور در مسیر غرب و جنوب غربی و در جهت باد غالب و تمرکز جمعیت پانزده میلیونی، بارگذاری بیست و پنج درصدی صنعت و خدمات کشور در این گستره 700 کیلومتر مربعی، دیگر شاهد آلودگی هوا نباشیم؟

  France to limit vehicle use in Paris