ستارگان سینمای هند بر علیه سیرک حیوانات!

کجال آگراوال ستاره سینمای هند مخالفت خود با سیرک حیوانات در هندوستان و آزار فیل ها را اینگونه نشان می دهد. (منبع)