کوه گلجیک در معرض تخریب!!

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای گروه های کوهنوردی فراز، اورست، هورامان، انجمن کوهنوردان زنجان، کروه کوهنوردی ایران ترانسفو و آلوارس زنجان  تعدادی از طرفداران طبیعت و محیط زیست به آنچه از آن به عنوان تهدید طبیعت کوه گلجیک و تکه قیه سی (و غار گلجیک  عنوان می کنند اعتراض کردند.

اطلاعات بیشتر اینجا